Nõustamine võla-, töö-, perekonna- ning pärimisõiguse valdkonnas

Büroo tutvub probleemi aluseks olevate asjaoludega ning lähtudes esitatud ja kogutud materjalidest annab hinnangu.
-    töövaidluste lahendamine, sh esindamine töövaidluskomisjonis;
-    kuidas tagada kohustuste täitmine;
-    kuidas tagada viivise ja leppetrahvi sissenõudmine;
-    kuidas käituda kui Teie õigusi on rikutud või kui Teie ise olete oma kohustusi rikkunud;
-    kuidas kaitsta ennast erinevates võlasuhetes;
-    elatise sissenõudmine, elatisega seotud probleemide lahendamine;
-    jne.
Tasumine toimub eelnevalt kokku lepitud tasu alusel, peale materjalidega tutvumist. Tunnihind on alates 40 EUR.